Theo quy luật phân ly độc lập của Menden, về mặt lý thuyết cây AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho bao nhiêu phần trăm số cá thể đời con có kiểu hình trội về 3 trong 4 tính trạng?


Câu 3062 Vận dụng

Theo quy luật phân ly độc lập của Menden, về mặt lý thuyết cây AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho bao nhiêu phần trăm số cá thể đời con có kiểu hình trội về 3 trong 4 tính trạng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Xác định tỉ lệ KH tính trạng trội, tính trạng lặn của từng cặp gen
  • Xác định số cách chọn 3 tính trạng trội trong 4 tính trạng
  • Tỉ lệ KH 3 tính trạng trội = tỉ lệ 3 tính trạng trội x 1 tính trạng lặn x số cách chọn

Xem lời giải

...