Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật:


Câu 3124 Thông hiểu

Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tỉ lệ phân li KH → sô tổ hợp, giao tử của bố mẹ → xác định quy luật di truyền.

Xem lời giải

...