Ở một loài thực vật, chiều cao cây dao động từ 100 đến 180cm. Khi cho cây cao 100cm lai với cây có chiều cao 180cm được F1. Chọn hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thống kê các kiểu hình thu được ở F2, kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:   Giả thuyết nào sau đây phù hợp nhất về sự di truyền của tính trạng chiều cao cây?


Câu 3133 Thông hiểu

Ở một loài thực vật, chiều cao cây dao động từ 100 đến 180cm. Khi cho cây cao 100cm lai với cây có chiều cao 180cm được F1. Chọn hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thống kê các kiểu hình thu được ở F2, kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:

 

Giả thuyết nào sau đây phù hợp nhất về sự di truyền của tính trạng chiều cao cây?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...