Phát biểu nào sau đây là đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?


Câu 3173 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...