Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép vì


Câu 3179 Vận dụng

Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép vì


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Trong cùng một nơi ở có thể có nhiều ổ sinh thái của các loài khác nhau

Xem lời giải

...