Một loài sâu hại quả có ngưỡng nhiệt phát triển là 9,60C. Trong điều kiện nắng ấm của miền Nam sâu hoàn thành chu trình phát triển của mình sau 56 ngày. Ở miền Bắc nhiệt độ trung bình trong  năm thấp hơn miền nam là 4,80C, nên để hoàn thành chu trình phát triển của mình sâu mất 80 ngày, cho các nhận xét sau: 1. Tổng nhiệt hữu hiệu của sâu là 896 độ/ngày 2. Nhiệt độ trung bình của miền Nam là 30,6 độ C 3. Nhiệt độ trung bình của miền bắc là 20,8 độ C 4. Số thế hệ sâu trung bình 1 năm ở miền bắc là 9 thế hệ. 5. Số thế hệ sâu trung bình ở miền nam là 7 thế hệ   Số nhận xét đúng là:


Câu 3186 Vận dụng cao

Một loài sâu hại quả có ngưỡng nhiệt phát triển là 9,60C. Trong điều kiện nắng ấm của miền Nam sâu hoàn thành chu trình phát triển của mình sau 56 ngày. Ở miền Bắc nhiệt độ trung bình trong  năm thấp hơn miền nam là 4,80C, nên để hoàn thành chu trình phát triển của mình sâu mất 80 ngày, cho các nhận xét sau:

1. Tổng nhiệt hữu hiệu của sâu là 896 độ/ngày

2. Nhiệt độ trung bình của miền Nam là 30,6 độ C

3. Nhiệt độ trung bình của miền bắc là 20,8 độ C

4. Số thế hệ sâu trung bình 1 năm ở miền bắc là 9 thế hệ.

5. Số thế hệ sâu trung bình ở miền nam là 7 thế hệ  

Số nhận xét đúng là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tổng nhiệt  hữu hiệu là S = (T – C ).N

S: Tổng nhiệt hữu hiệu

T: Nhiệt độ môi trường

C: Ngưỡng nhiệt phát triển

N: Chu kì sống (số thế hệ)

Xem lời giải

...