Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với cây ưa sáng?


Câu 3189 Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với cây ưa sáng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...