Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?


Câu 3198 Nhận biết

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...