Trong tầng nước ven bờ các loài tảo phân bố khác nhau theo các tầng nước, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó là:


Câu 3214 Vận dụng

Trong tầng nước ven bờ các loài tảo phân bố khác nhau theo các tầng nước, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ở các tầng nước khác nhau, yếu tố này phân bố khác nhau ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới đời sống của tảo.

Xem lời giải

...