Khi nói về quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 3215 Thông hiểu

Khi nói về quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...