Công thức tổng quát của este không no, đơn chức, mạch hở có 1  liên kết C=C là :


Câu 322 Nhận biết

Công thức tổng quát của este không no, đơn chức, mạch hở có 1  liên kết C=C là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại phản ứng đốt cháy một số este thường gặp

Xem lời giải

...