Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?


Câu 3222 Nhận biết

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định.

Xem lời giải

...