Hiện tượng liền rễ ở các cây thông thể hiện mối quan hệ


Câu 3225 Nhận biết

Hiện tượng liền rễ ở các cây thông thể hiện mối quan hệ


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...