Khi nói về quan hệ hỗ trợ cùng loài, phát biểu nào sau đây sai?


Câu 3226 Thông hiểu

Khi nói về quan hệ hỗ trợ cùng loài, phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...