Tỉ lệ giới tính là?


Câu 3231 Nhận biết

Tỉ lệ giới tính là?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...