Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mật độ cá thể của quần thể?


Câu 3247 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mật độ cá thể của quần thể?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...