Dạng biến động số lượng cá thể nào sau đây thuộc dạng không theo chu kỳ?


Câu 3256 Thông hiểu

Dạng biến động số lượng cá thể nào sau đây thuộc dạng không theo chu kỳ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biến động không theo chu kỳ xảy ra do các yếu tố ngẫu nhiên, không kiểm soát được như thiên tai, dịch bệnh

Xem lời giải

...