Nhân tố nào dưới đây có thể điều chỉnh số lượng cá thể?


Câu 3264 Nhận biết

Nhân tố nào dưới đây có thể điều chỉnh số lượng cá thể?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...