Khẳng định đúng về bệnh di truyền phân tử


Câu 3282 Thông hiểu

Khẳng định đúng về bệnh di truyền phân tử


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bệnh di truyền phân tử là bệnh do các đột biến gen gây nên.

Xem lời giải

...