Cho các bệnh và tật di truyền sau: Những bệnh hoặc hội chứng bệnh nào có nguyên nhân do đột biến gen:


Câu 3287 Nhận biết

Cho các bệnh và tật di truyền sau:

Những bệnh hoặc hội chứng bệnh nào có nguyên nhân do đột biến gen:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...