Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Câu 331 Vận dụng

Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Thủy phân este đơn chức : neste = nNaOH => Meste

- Este no đơn chức có CTPT : CnH2nO2 , có Meste => n

Xem lời giải

...