Tập hợp S tất cả các giá trị của tham số m để phương trình(2^((((x - 1))^2))).(log _2)((x^2) - 2x + 3) = (4^(<=ft| (x - m) right|)).(log _2)( (2<=ft| (x - m) right| + 2) ) có đúng ba nghiệm phân biệt là


Câu 33122 Vận dụng cao

Tập hợp $S$ tất cả các giá trị của tham số $m$ để phương trình${2^{{{(x - 1)}^2}}}.{\log _2}({x^2} - 2x + 3) = {4^{\left| {x - m} \right|}}.{\log _2}\left( {2\left| {x - m} \right| + 2} \right)$ có đúng ba nghiệm phân biệt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình về dạng \(f\left( u \right) = f\left( v \right)\) với \(u,v\) là cacsc biểu thức của \(x\)

- Sử dụng phương pháp hàm số xét tính đơn điệu của \(f\left( t \right)\) suy ra mối quan hệ \(u,v\) suy ra phương trình mới ẩn \(x\)

- Tìm \(m\) để phương trình vừa tìm được ở trên có \(3\) nghiệm phân biệt (có thể thử đáp án)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.