Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Câu 332 Vận dụng

Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Thủy phân este đơn chức : neste = nancol => Meste

- Este no đơn chức có CTPT : CnH2nO2 , có Meste => n

- X thủy phân thu được rượu etylic => X có dạng RCOOC2H5

Xem lời giải

...