Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:


Câu 333 Vận dụng

Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1 : Este đơn chức có dạng RCOOR’

Bước 2 : Thủy phân este đơn chức luôn có : nKOH = neste = nancol = n muối

Bước 3 : Tính Mancol, Meste => R’ và R.

Xem lời giải

...