Những biện pháp được dùng để bảo vệ vốn gen loài người: (1) Tạo môi trường sạch.(2) Tránh và hạn chế tác hại của các tác nhân gây đột biến.(3) Sử dụng kĩ thuật nhân bản vô tính tạo ra nhiều cá thể giống nhau.(4) Sử dụng liệu pháp gen. Số biện pháp đúng là:


Câu 3343 Nhận biết

Những biện pháp được dùng để bảo vệ vốn gen loài người:

(1) Tạo môi trường sạch.
(2) Tránh và hạn chế tác hại của các tác nhân gây đột biến.
(3) Sử dụng kĩ thuật nhân bản vô tính tạo ra nhiều cá thể giống nhau.
(4) Sử dụng liệu pháp gen.

Số biện pháp đúng là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...