Di truyền học tư vấn nhằm chuẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kì


Câu 3344 Nhận biết

Di truyền học tư vấn nhằm chuẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kì


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...