Điều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn là


Câu 3346 Thông hiểu

Điều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...