Cho phép lai P: ((AB))((ab)) × ((aB))((ab)). Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số kiểu gen ở F1 sẽ là


Câu 3378 Thông hiểu

Cho phép lai P: $\frac{{AB}}{{ab}}$ × $\frac{{aB}}{{ab}}$. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số kiểu gen ở F1 sẽ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết sơ đồ lai

Xem lời giải

...