Cho các phép lai sau: (1) Ab/ab × aB/ab (2) Ab/aB × aB/Ab (3) AB/ab × Ab/aB (4) Ab/aB × aB/ab (5) AB/ab × AB/ab (6) AB/ab × aB/ab Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai ở đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1 và khác với tỉ lệ kiểu gen?


Câu 3379 Vận dụng

Cho các phép lai sau:

(1) Ab/ab × aB/ab

(2) Ab/aB × aB/Ab

(3) AB/ab × Ab/aB

(4) Ab/aB × aB/ab

(5) AB/ab × AB/ab

(6) AB/ab × aB/ab

Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai ở đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1 và khác với tỉ lệ kiểu gen?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng quy luật liên kết hoàn toàn.

Xem lời giải

...