Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


Câu 338 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol từng chất.

Bước 2: So sánh số mol => Tìm chất dư sau phản ứng.

Thủy phân este đơn chức luôn có : neste phản ứng = n muối = nNaOH phản ứng

Bước 3: Tính khối lượng chất rắn.

mchất rắn = mMuối + mkiềm dư (nếu có)

Xem lời giải

...