Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Câu 3393 Vận dụng

Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) ne Ag nhận tối đa =  ne Al cho tối đa + ne Fe cho tạo Fe2+ = 0,5 mol

+) Al phản ứng hết, Fe phản ứng hết với Ag+ chỉ tạo thành Fe2+

+) nAg = nAgNO3

Xem lời giải

...