Cho 0,91 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào 550 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 5,4 gam chất rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 3396 Vận dụng

Cho 0,91 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào 550 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 5,4 gam chất rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+)  mAg sinh ra tối đa = 7,128 gam > 5,4 gam

=> kim loại phản ứng hết, AgNO3 còn dư => chất rắn thu được là Ag

+) Gọi nCu = x mol ;  nAl  = y mol => 64x + 27y = 0,91  (1)

+) Bảo toàn e: 2n­Cu + 3nAl = nAg => 2x + 3y = 5,4 / 108 = 0,05  (2)

Xem lời giải

...