Cho hỗn hợp bột gồm 3,25 gam Zn và 0,24 gam Mg vào 500 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn có khối lượng tăng 4,185 gam. Tính x


Câu 3399 Vận dụng

Cho hỗn hợp bột gồm 3,25 gam Zn và 0,24 gam Mg vào 500 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn có khối lượng tăng 4,185 gam. Tính x


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag    (1)

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag    (2)

+) tính khối lượng tăng sau (1) => khối lượng tăng ở (2)

=> số mol Zn phản ứng ở (2)  

=> ∑nAgNO3 phản ứng = nAgNO3 (1) + nAgNO3 (2)

Xem lời giải

...