Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 3401 Vận dụng

Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Nếu AgNO3 phản ứng tạo hết thành Ag => n­Ag = n­AgNO3 => m = 3,24 gam < 3,333 gam

+) chất rắn sau phản ứng còn có Fe dư => muối thu được gồm Al3+ và Fe2+

Ta có hệ PT: $\left\{ \begin{gathered}  27x + 56y = 0,327 \hfill \\  3x + 2y = 0,03 \hfill \\ \end{gathered}  \right. =  > \left\{ \begin{gathered}  x = 0,009 \hfill \\  y = 0,0015 \hfill \\ \end{gathered}  \right.$ 

Xem lời giải

...