Mật độ của quần thể là:


Câu 34078 Nhận biết

Mật độ của quần thể là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...