Bằng chứng nào sau đây không trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật?


Câu 3411 Thông hiểu

Bằng chứng nào sau đây không trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bằng chứng trực tiếp cho tiến hóa là hóa thạch.

Xem lời giải

...