Cho hai phân số ((3)(4) ) và ((1)(5) ). Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đã cho là:

...