Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số ((5)(6) ) và ((7)((18)) ) là:

...