Quy đồng mẫu số của phân số ((2)(3) ) và ((1)(4) ) ta được phân số ((8)((12)) ) và phân số (... ). Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

...