Quy đồng mẫu số các phân số ((7)(9) ) và (((35))((72)) ) ta được hai phân số là:

...