Hai phân số lần lượt bằng ((5)(8) ) và ((7)((12)) ) và có mẫu số chung bằng (24 ) là:

...