Quy đồng mẫu số (3 ) phân số  ((3)(5) , ,; , ,(2)(3) , ,; , ,(8)(9) ) ta được các phân số lần lượt là:

...