Viết các phân số (((63))((72)) ) và (((45))((135)) ) thành (2 ) phân số  đều có mẫu số là (24 ). Vậy ta viết được các phân số lần lượt là: