Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?


Câu 3413 Thông hiểu

Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cơ quan tương đồng là các cơ quan có nguồn gốc giống nhau nhưng có hình thái và chức năng khác nhau.

Xem lời giải

...