Lớp 4A có tất cả (36 ) học sinh. Biết số học sinh nữ bằng ((4)(5) ) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

...