Trung bình cộng của hai số là (520 ). Tìm hai số đó, biết rằng gấp (7 ) lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

...