Bốn năm trước tuổi mẹ gấp (7 ) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là (48 ) tuổi.

...