Một người có (4 ) tạ gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi (72kg ) gạo tẻ và (23kg ) gạo nếp thì còn lại số gạo nếp bằng ((1)(4) ) số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?