Cho các nhóm sinh vật sau: (1). Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn (2). Cây tràm trong quần xã rừng U Minh (3). Bò rừng Bizông sống trong các quần xã ở đồng cỏ Bắc Mĩ (4). Cây cọ trong quần xã vùng đồi Phú Thọ (5). Cây lau, cây lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa nhiệt đới Dạng sinh vật nào thuộc loài ưu thế?


Câu 34158 Vận dụng

Cho các nhóm sinh vật sau:

(1). Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn

(2). Cây tràm trong quần xã rừng U Minh

(3). Bò rừng Bizông sống trong các quần xã ở đồng cỏ Bắc Mĩ

(4). Cây cọ trong quần xã vùng đồi Phú Thọ

(5). Cây lau, cây lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa nhiệt đới

Dạng sinh vật nào thuộc loài ưu thế?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Loài ưu thế: là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hay do hoạt động mạnh của chúng.

Xem lời giải

...