Lớp 4B có (18 ) học sinh nữ. Số học sinh nam bằng ((8)(9) ) số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có tất cả bao nhiêu học sinh?

...